§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostępnego w nim kursów audio, video lub plików tekstowych.
 2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
 3. Właścicielem i administratorem Serwisu patrycjamisiewicz.pl jest firma DF&PM sp. z o.o., z siedzibą w Łopuszka Wielka 426 NIP: 7941828723 (zwana dalej Administratorem).
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików ‘cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików ‘cookies’. Technologia plików ‘cookies’ polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisu

§ 2

PRZEDMIOT SERWISU

 1. Przedmiotem Serwisu jest dystrybucja kursów w postaci audio, wideo, plików tekstowych oraz ebooków. Wszystkie produkty elektroniczne są dostarczane do użytkownika dzięki poczcie elektronicznej. Ebooki w formacie PDF, Video w formacie MP4, nagrania audio w formacie mp3. Najczęściej użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z dostępem do platformy, na której znajduje się zakupiony kurs.
 2. Pod pojęciem ‘ebook’ należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii nagrań mp3 i ebooki mogą zawierać poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interakywne (np. hiperłącza).
 3. Dostępne za pośrednictwem Serwisu ebooki zapisane są w formacie PDF, do którego otwierania służy darmowy program Adobe Acrobat Reader.
 4. Użykownik posiadający konto na platfomie, może odebrać kurs po zalogowaniu się na swoje konto.

§ 3

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dział A. Zasady Składania i Realizacji Zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowany kurs (Transakcja).
 2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie kursu i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, kartą płatniczną, szybkim transferem i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Krajowy Integrator Płatności tpay lub PayPal.
 4. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.
 5. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 6. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.
 7. Po zaksięgowaniu płatności, klient dostaje wiadomość e-mail z dostępem do kursu lub z plikami do pobrania na komputer.
 8. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza, hasła, danych dostępowych do zakupionego ebooka lub kursu innym osobom. W przypadku odebrania wiadomości e-mail z dostępem do kursu, lub plikami do pobrania przez klienta, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy ebook, materiał w formacie pdf lub materiał wideo zostało prawidłowo pobrane, jest zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku, na adres wskazany przez Użytkownika, zrealizowana została pomyślnie. Uznaje się przy tym, że transmisja została zrealizowana pomyślnie bez względu na to, kto faktycznie dokonał pobrania produktu poprzez link udostępniony Użytkownikowi.

Dział B. Prawa Do Zakupionych Lekcji Kursu – Ebooków, nagrań mp3 i filmów video

9. Nabywca nagrań mp3, ebooka i video może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu. Bez możliwości powielania, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku mp3, ebooka (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego ebooka oraz nagrań, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego ebooka oraz nagrań mp3.

10. Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej ebooka, nagrań mp3 na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie następnej kopii ebooka, nagran mp3 , w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszcze będzie w ofercie Serwisu.

11. Każdy nabywający nagrania mp3, ebooka zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy kursu, nagrań mp3, ebooka, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza kursu audio, ebooka.

12. Wszelkie nagrania mp3, ebooki i kursy udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 § 4

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy postępować w następujący sposób:
  1. Skontaktować się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@patrycjamisiewicz.pl
  2. W wiadomości należy podać: Imię i naziwsko użytkownika, datę zakupu produktu, e-mail na jaki kurs został zamówony, powód zwrotu, numer konta oraz imię i nawziwko właścicela rachunku na jaki mają być zwrócone pieniądze, a także zatytułować wiadomość: „Reklamacja na podstawie gwarancji satysfakcji”.
 2. Użytkownik, który zawarł z Administratorem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku wybranych produktów Sprzedający przyznaje możliwość wydłużenia terminu na odstąpienie od umowy i zwrotu produktu, do 30 dni kalendarzowych od dnia wydania produktu. 
 4. Użytkownik korzystający z gwarancji ma obowiązek usunąć wszystkie kopie produktów, które posiada.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie, kupienie kilku kursów jednego dnia, następnie zwrot wszystkich).
 6. Proces zwortu nagrań mp3, ebooków i kursów odbywa się w następujący sposób: Użytkowanik wysyła wiadomość e-mail do aministratora, w której oświadcza, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji. Następnie w ciągu 7 dni Administrator sprawdzi czy wszystkie dane się zgadzają, oraz czy nie został przekroczony termin możliwości zwrotu. Jeżeli wszystko przebiegło poprawnie, to w ciągu kolejnych 7 dni Administrator dokona zwrotu środków na wskazane przez Użytkownika konto bankowe. W praktyce cała procedura trwa do 14 dni.

 § 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie treści umieszczone w serwisie i pod marką Patrycja Misiewicz mają charakter rozrywkowy. Stanowią one subiektywne opinie autora oraz zawierają proponowane, przykładowe rozwiązania w konkretnych, ściśle opisanych sytuacjach. Serwis, ani autor nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z korzystania z treści i produktów zamieszonych w serwisie przez Użytkownika, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika, który zachowania takie realizuje.
 2. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 6.  Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 8. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.
 10. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 11. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 12. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
 13.  Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.